Modernizujte sa s prístupom zameraným na potreby žiaka

Vďaka tomuto projektu budujeme modernú cestu rozvoja učiteľov. Tvoríme nové predmety pre budúcich a súčasných učiteľov s prestížnymi univerzitami.

Názov projektu:
Modernizujte sa s prístupom zameraným na potreby žiaka
Skratka:
ULCA
Číslo projektu:
2020-1-SK01-KA203-078306
Trvanie projektu:
September 2020
-
December 2022
Program:
Erasmus+, KA2
Rozpočet:
349 061 Eur

Ciele:

• zvyšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania implementáciou prístupu zameraného na žiaka,

• rozvíjať vynikajúce školy založené na modeli excelentnosti EFQM,

• rozvíjať vedenie a funkčné riadenie, rozvíjať cestu rozvoja učiteľa v prostredí školy.

Výstupy projektu:

  • Rozvojový kompetenčný rámec učiteľa v Prístupe zameranom na potreby žiaka, Smernice pre základné školy pre implementáciu Prístupu zameraného na žiaka

  • Študijné programy "Prístup zameraný na potreby žiaka"

  • Študijný program "Sebarozvoj učiteľa Learn & Lead"

  • Program celoživotného vzdelávania pedagógov "Prístup zameraný na žiaka"

  • Program celoživotného vzdelávania pedagógov "Sebarozvoj učiteľa Learn & Lead"

Kontext a pozadie:

ULCA newsletter k dispozícií - TU

Začíname s rozvojom kompetencií učiteľov a ich seba rozvojom. Navrhujeme smernice pre základné školy, ktoré si zvolia transformáciu v prístupe zameranom na žiaka (LCA), kde sa riadime 7 kľúčovými princípmi LCA Gabriely Lojovej - aktívne učenie, obsah (relevantné vedomosti), kognitívne + afektívne domény, prístup k študentom (prijatie, povzbudenie), pozitívnej atmosféry učenia, úlohy učiteľa a úlohy študentov. Tento projekt je postavený na troch kľúčových vzájomne prepojených rámcoch: implementácia LCA v súlade s modelom excelentnosti založeným na modeli EFQM a myšlienkou seba rozvoja Learn & Lead vyvinutou v mnohých projektoch Erasmus +. Spolu dokonale zapadajú do vývojového projektu zameraného na kontinuálne zvyšovanie kvality vo vzdelávaní.

Opis činností

V tomto projekte vytvárame

- rámec rozvoja učiteľov LCA,

- hárok sebahodnotenia LCA,

- smernice LCA pre základné školy,

- učebné osnovy troch študijných predmetov s názvom „Prístup zameraný na žiaka 1B, 2B a 1M,

- učebné osnovy študijného predmetu s názvom„ Seba rozvoj Learn& Lead “pre študentov-učiteľov v poslednom ročníku magisterského štúdia,

- dva študijné programy pre inovatívne programy celoživotného vzdelávania pre ďalších učiteľov„ Aplikácia LCA pre učiteľov“a „Seba rozvoj učiteľa Learn & Lead“,

- školíme ďalších učiteľov a manažérov v oblasti prístupu „Prístup zameraný na žiaka“ a „Seba rozvoj učiteľa Learn & Lead“,

- školíme manažérov vo všetkých druhoch škôl a univerzít v rozvíjajúcich sa vynikajúcich školách založených na modeli EFQM,

- školíme učiteľov a lektorov LCA, ktorí budú spolupracovať s vyškolenými učiteľmi v ich školách a krajinách a usporiadať dve medzinárodné konferencie LCA.

Počet a profil účastníkov

Tento projekt je tvorený 9 partnermi z 5 rôznych krajín. Projekt je jedinečný v rámci svojho konzorcia partnerov - dvoch univerzít, štyroch základných škôl, súkromnej školy, učiteľského združenia a mimovládnej organizácie. Z projektovej spolupráce zahrnieme aj budúcich učiteľov, manažérov a učiteľov. Celkovo zapojíme 326 priamych účastníkov do vzdelávacích aktivít a zorganizujeme medzinárodné konferencie. Očakávame asi 500 sebahodnotení LCA, ktoré na našej novej webovej stránke vykonajú učitelia v partnerských krajinách. Očakávame tiež, že zaškolíme 120 učiteľov pripravujúcich na nové študijné predmety a 30 ďalších učiteľov na nové inovatívne programy CŽV vyvinuté v tomto projekte.

Metodika

Projekt ULCA uplatňuje v rámci projektového partnerstva zmiešané prístupy zo zbierania a analýz údajov, teoretický výskum, ako aj zo zameraných skupinových diskusií. Existuje priamo spojené poradie všetkých školiacich aktivít a IO, od nástrojov pre učiteľov a riaditeľov/manažérov po tvorbu nových učebných osnov, organizáciu konferencie, zverejnenie priebehu konferencie, tvorbu informačných bulletinov o projekte, tvorbu a prípravu webovej stránky, tvorbu Rámca kompetencií učiteľov LCA a list sebahodnotenia LCA, školenie učiteľov LCA,vytváranie modelových škôl LCA a študenti univerzity LCA cvičia školy a sieť škôl LCA a vzdelávacích inštitúcií.

Plánované výsledky a dosah

Budovaním kompetencií (vedomosti, zručnosti a prístup) učiteľa na partnerských univerzitách a základných školách inovujeme a súčasne harmonizujeme platné pedagogické procesy.

Pri implementácii LCA v súlade s modelom excelentnosti založeným na EFQM a myšlienke sebarozvoja Learn & Lead budú učitelia aj riaditelia / manažéri v školách vybavení potrebnými nástrojmi na zdokonalenie svojich vyučovacích a manažérskych procesov.

Dlhodobejšou výhodou budú novoakreditované študijné predmety v angličtine, slovenčine a litovčine (vyučované na univerzitách) v LCA a sebarozvoj na úrovni bakalár, magister a v celoživotnom vzdelávaní.

Diseminačné aktivity sa budú uskutočňovať prostredníctvom webových stránok projektu, blogu, newslettra, sociálnych médií a medzinárodných konferencií určených pre odborníkov v oblasti vzdelávania na primárnej úrovni, akademikov a širšiu verejnosť.

Náš projekt má ambíciou hrať významnú úlohu pri vytváraní jedinečnej siete všetkých typov škôl a učiteľov, ktorí v súčasnosti pôsobia na trhu. Táto sieť je založená na spolupráci, podpore a ďalšom rozvoji všetkých učiteľov, riadiacich pracovníkov a ich škôl, pričom sa ako kľúčová pedagogická filozofia riadi prístupom zameraným na žiaka.