Moderná cesta rozvoja učiteľa

Projekt pre zoznámenie pedagógov s prístupom zameraným na potreby žiaka, rozvoj mäkkých zručností pedagóga, aktiváciu jeho sebarozvoja a praktické využitie moderných a interaktívnych nástrojov na vyučovaní.

Napísali o nás: http://inbiznis.sk/uc-sa-a-vzdelavaj-dalsich/

Názov projektu:
Moderná cesta rozvoja učiteľa
Skratka:
MCRU
Číslo projektu:
Trvanie projektu:
January 2022
-
March 2022
Financovaný:

Projektový zámer Moderná cesta rozvoja učiteľa získal dotáciu na realizáciu projektu po schválení odbornou Komisiou Slovak Business Agency, ako vykonávateľom Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) DM - 9/2021 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 86/2021 dňa 06. 05. 2021 (ďalej len „Schéma“) v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľa Schémy. Projekt bol podaný v rámci aktivity: Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov, ako aktivita organizovaná na budovanie podnikavosti a mäkkých zručností najmä u pedagogických pracovníkov, ktorí tieto znalosti následne odovzdajú deťom, žiakom alebo študentom. Pedagógovia sa tak môžu zdokonaliť v práci s rôznymi typmi žiakov alebo študentov, s cieľom viesť ich, motivovať, podporovať a učiť ich rozvíjať zručnosti 21. storočia.

Program:
Partneri projektu:
Koordinátor:

Harmony Academy, Slovensko

Rozpočet:

Ciele:

Nasmerovať prístup pedagóga na potreby žiaka - rozvoj kreativity, prebudenie zvedavosti a aktívneho zapojenia žiakov do procesu.

Výstupy projektu:

  • Podarilo sa nám prepojiť pedagógov z rôznych častí Slovenska, v rámci aktivít si navzájom zdieľali skúsenosti a spôsoby implementácie inovatívnych metód.

  • Podarilo sa nám priblížiť nosné myšlienky konceptu Learn & Lead, vyvíjaného v rámci viacerých programov Erasmus+, medzi pedagógov najmä základných a stredných škôl.

  • Cez hybridné vzdelávanie sa nám podarilo nielen spojiť s účastníkmi, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne alebo si zvolili online pripojenie, ale aj vyskúšať a zdieľať skúsenosti s týmto spôsobom výučby s ostatnými. Tešíme sa z pozitívnej spätnej väzby účastníkov, z ktorej vyplynula motivácia pokračovať na ceste rozvoja v súlade s konceptom Learn & Lead.

Kontext a pozadie:

Realizácia projektu

Pedagógovia si osvojili prístup modernej cesty napodujatiach v Trnave, Ružomberku a Košiciach a zároveň online.

Stretnutia s pedagógmi boli rozdelené do troch tematických celkov.

V prvej časti sa venovali osobnosti učiteľa, sebareflexii, aktivácii jeho záujmu o vlastný sebarozvoj.

Druhá časť patrila rozvoju prístupu zameraného na žiaka, zdôrazňovala sústredenie na talent a danosti každého jednotlivca a približovala spôsoby, ako nájsť a podporovať jeho potenciál.

V tretej časti hrali prím vzťahy medzi učiteľom a žiakmi.

Zavŕšením cyklu marcových podujatí Modernej cesty rozvoja učiteľa je stretnutie organizované Asociáciou inovatívnych slovenských učiteľov (AISU), ktorá vzniká s cieľom podporiť networking učiteľov, aby našli spoločné miesto, kde môžu zdieľať svoje myšlienky, nápady a inšpirovať sa skúsenosťami z implementácie inovatívnych prístupov v praxi

Zameranie podujatí

  • 3. - 4. marec 2022 – TRNAVA a online (v čase 9h00-16h00) Téma: Spokojný učiteľ, spokojný žiak. Začnime od seba. Cieľ: motivácia učiteľov,tvorba vízií, aktivácia ich ďalšieho rozvoja.
  • 10. - 11. marec 2022 – RUŽOMBEROK a online ( v čase 9h00-16h00) Téma: Každé dieťa má talent. Pomôžme mu ho nájsť a rozvíjať. Cieľ: nasmerovať prístup pedagóga na potreby žiaka - jeho individuálne potreby.
  • 17. - 18. marec 2022 – KOŠICEa online ( v čase 9h00-16h00) Téma: Podpora rozvoja zdravých vzťahov žiakov. Prebúdzajme kreativitu, zvedavosť a tímovú spoluprácu.

Nosné myšlienky konceptu

  • Prístup zameraný na žiaka - jeho účinnosť potvrdzuje množstvo výskumov. Sú to najmä výskumy v oblasti neurovied skúmajúcich zákonitosti fungovania mozgu ako základu psychických procesov, a teda aj mechanizmy učenia sa.
  • Koncept rozvoja Learn and Lead ( Uč sa a veď ) založenýna 9 princípoch rozvoja tímovosti, odvahy, vytrvalosti, trpezlivosti, aktívnehoprístupu, kreativity, intuitívnosti, otvorenosti v komunikácii a sebavedomí