Transformácia pedagogiky pre lepšiu budúcnosť

 m

Na Liptove sa uskutočnilo intenzívne a inšpiratívne aktualizačné vzdelávanie, organizované v rámci programu Inovácie Learn & Lead. Účastníci tejto školy boli učitelia a pedagogickí pracovníci hľadajúci nové prístupy a metódy pre modernizáciu svojej pedagogickej práce.

Keď ma riaditeľ ZŠ s MŠ Hybe Mgr. Pavol Gonda oslovil začiatkom februára so žiadosťou o realizáciu aktualizačného vzdelávania na ich škole, bola som veľmi rada. Z hlasu bolo počuť liptovský prízvuk, a keďže moje korene z otcovej strany sú z tohto krásneho kúska Slovenska, tak vo mne hneď niečo zarezonovalo. V priebehu jedného dňa sme spolu odsúhlasili, rozsah, obsah ako aj termíny tréningu.

Cestou do Hybe, obce, v ktorej sa škola na čele s Pavlom Gondom nachádza, vo mne postupne narastala prirodzená zvedavosť a keď sme vstúpili do ich priestorov, boli sme veľmi milo prekvapení vrúcnosťou a bezprostrednosťou, s ktorou nás privítali. Tento článok zhŕňa náš spoločný zážitok a odrýva pohľady samotných účastníkov. Ale pekne po poriadku...

Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočnilo v pondelok 19.februára v rozsahu 6 vyučovacích hodín a následne pracovali učitelia dištančnou formou na spracovaní svojho poznania a nadobudnutých vedomostí ako aj skúseností a zážitkov v rôznych formách. Niektorí ich spracovali do formou prezentácií, iní písali textový dokument a našla sa aj pani učiteľka, ktorá si zvolila formu hlasovej správy. Zadanie mali do 12. marca 2024.  

Hodnotenie spokojnosti účastníkov

Výsledky prieskumu spokojnosti jasne ukázali, že očakávania účastníkov boli naplnené do plnej miery a v niektorých prípadoch dokonca presiahnuté. Účastníci ocenili prínosy tohto vzdelávania najmä v týchto aspektoch:

  • Nové perspektívy. Účastníci získali hlbší pohľad na princípy vzdelávania zameraného na potreby žiaka a nové trendy v pedagogike.
  • Praktické aplikácie: Aktivity a skupinová práca umožnili účastníkom zažiť nové metódy priamo v praxi a získali konkrétne návody, ako tieto metódy aplikovať vo vyučovacej praxi.
  • Odbornosť lektorky: Lektorka Jana Chynoradská zaujala účastníkov svojou odbornosťou, empatiou a pozitívnym prístupom, čo prispelo k vytvoreniu stimulujúceho a podporujúceho vzdelávacieho prostredia.

Výber hodnotení očakávaní je založený na rôznorodých skúsenostiach a perspektívach účastníkov vzdelávania v Inovácii Learn &Lead. Tieto hodnotenia jasne ukazujú rôznorodosť očakávaní a pozitívne skúsenosti, ktoré účastníci získali počas tréningu:

  • Prepojenie teórie so skúsenosťou z praxe. Účastníci ocenili efektívne vzdelávanie, ktoré im poskytlo hlbšie pochopenie vzťahu medzi teóriou a praxou.
  • Hlbšia sebareflexia: Aktivita porovnania štandardného vyučovania s vyučovaním zameraným na žiaka inšpirovala účastníkov k hlbšej sebareflexii a k úvahám o zmene prístupu k vzdelávaniu.
  • Zmena prístupu k žiakom: Niektorí účastníci očakávali, že sa tréning zameria na zmenu prístupu učiteľov k žiakom a na individuálne potreby žiakov. Ich očakávania boli naplnené a cítili sa povzbudení k osobnému rozvoju.
  • Praktické skúsenosti: Iní účastníci očakávali viac praktických aktivít zameraných na žiakov a boli príjemne prekvapení zaujímavými a prínosnými aktivitami.
  • Nové poznatky a trendy: Mnohí účastníci očakávali získanie nových poznatkov a trendov v oblasti pedagogiky, čo sa im tiež podarilo.
  • Podnietenie hlbšej úvahy: Niektorí účastníci očakávali, že sa dozvedia o nových spôsoboch vzdelávania žiakov a boli povzbudení k hlbšej úvahe nad témou a 9 princípmi moderného človeka.
  • Podnetné vzdelávanie: Mnohí účastníci boli potešení z podnetného vzdelávania, ktoré ich motivovalo a dalo im nové nápady pre ich pedagogickú prax.

Plány do budúcnosti

Mnohí účastníci sa po absolvovaní vzdelávania zamýšľajú nad ďalším rozvojom získaných vedomostí a zručností. Plánujú ich integrovať do svojej pedagogickej praxe s cieľom podporiť individualizovaný prístup k žiakom a modernizovať vzdelávací proces. Niektorí zvažujú ďalšie vzdelávanie v oblasti inovácií a moderných pedagogických metód.

Podpora a mentoring

Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s týmto tréningom, účastníci prejavili záujem o ďalšiu podporu a mentoring v procese implementácie nových metód a postupov. Táto podpora by im pomohla lepšie sa pripraviť na výzvy, ktoré prinesie aplikácia nových prístupov vo vyučovacej praxi. A ako sa na na toto vzdelávanie pozerá dnes samotný pán riaditeľ?

"O celkovom prínose z tohto aktualizačného vzdelávania je priskoro sa vyjadrovať, nakoľko ešte nevieme do akej miery učitelia využívajú tieto poznatky a nepoznáme výsledky žiakov. Učitelia sa nad novou zmenou zamýšľajú, prehodnocujú svoje doterajšie učenie a sme radi, že aj týmto vzdelávaním môže byť naša škola pripravená na transformáciu v školstve. Myslíme si, že spolupráca s lektorkou Janou Chynoradskou je dobrý začiatok k novému prístupu vo vyučovaní a učiteľom sme spoločne „otvorili dvere“. " Mgr. Pavol Gonda, riaditeľ školy, Základná škola s materskou školou, Hybe 691

Záverečné slová

Aktualizačné vzdelávanie v Inovácii Learn & Lead na ZŠ s MŠ Hybe predstavovalo dôležitý krok smerom k transformácii pedagogiky na Slovensku. Účastníci získali cenné vedomosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu vytvoriť inovatívne a podnetné vzdelávacie prostredie pre budúce generácie. Dúfame, že tieto vzdelávacie iniciatívy budú pokračovať a posilňovať sa, aby sme dosiahli ešte väčší pokrok v oblasti vzdelávania.

Všetkým prajeme veľa šťastia, elánu a vytrvalosti na ceste vpred. Slovensko potrebuje modernú pedagogiku a zapálené tímy učiteľov na čele s odvážnymi a inšpiratívnymi riaditeľmi. A takých nájdete aj na ZŠ s MŠ Hybe!