Pozývame vás na aktualizačné vzdelávanie

 m
Nadčasový prístup k vzdelávaniu je kľúčovým faktorom v modernom vzdelávacom prostredí, kde sa učitelia stretávajú s rôznymi potrebami a štýlmi učenia svojich žiakov. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zlepšiť tento prístup, je prostredníctvom aktualizačného vzdelávania, ktoré sa zameriava na individuálny prístup k žiakom.

Vo februári sme navštívili Piaristickú spojenú školu sv. Jozefa Kalazanského a Základnú školu s materskou školou v liptovskej obci Hybe. Vyškolili sme 96 učiteľov spolu s ich vedením a otvorili sme tak novú vlnu vzdelávania, ktoré zavádza tie najnovšie poznatky a prístupu moderného vzdelávania vo svete. Obe školy absolvujú aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 10 hodín, a to kombinovanou výučbou. 6 hodín prezenčného a 4 hodiny dištančného štúdia. Rozdelenie hodín a rozvrh je predmetom nastavenia s každou školou zvlášť, a tak sú možné rôzne alternatívy. V týchto dvoch školách sme uplatnili dva, a to formát 6+4, ktorý predstavuje výučbu 4h (prezenčne) + 4h (dištančne), alebo formát 3+4+3, ktorý predstavuje výučbu 3h (prezenčne) +  4h(dištančne) + 3h (prezenčne).

Inovatívne metódy v individuálnom vzdelávaní sú kľúčovým prvkom v kontexte neustále sa meniacej vzdelávacej krajiny. Učitelia by mali byť schopní prispôsobiť sa potrebám každého jednotlivého študenta, aby mohli dosiahnuť optimálne výsledky. V tomto kontexte je dôležité rozvíjať empatiu a porozumenie medzi učiteľmi a žiakmi. Učitelia by mali mať možnosť lepšie pochopiť rôznorodosť potrieb svojich študentov a vytvoriť inkluzívne prostredie, kde sa každý žiak cíti podporovaný a ocenený. Školenia viedla Jana Chynoradská, ktorá nám ich priblížila odpoveďami na tieto otázky:

Čo najzaujímavejšie si si odniesla z tohto školenia?

Odnášam si nové zážitky a povzbudenie do ďalšej práce s učiteľmi a ich vedením na školách. Som bohatšia o nové pohľady a názory našich učiteľov na aktuálne dianie, poznanie, že zmenu vnímajú ako nevyhnutnosť a vítajú akékoľvek podporné riešenia na ceste za modernejším vzdelávaním.

Ako sa učitelia môžu dostať na takéto školenie?

Aktualizačné vzdelávanie je zo zákona povinné a riaditelia škôl ho zabezpečujú pre svoje tímy na základe plánu rozvoja a aktuálnych potrieb. My sme vstúpili do tohto „mora“ s jasným zámerom, aby naša „aktualizácia“ bola povzbudzujúca a inšpiratívna. u

Čo by si odkázala záujemcom?

Prijmite pozvánku na učenie sa spolu s nami ako viesť žiakov k cieľom, ktoré prirodzene prebudia ich záujem o učenie sa a objavovanie nového. 😊 Podstatou nášho vzdelávania je aplikácia prístupu zameraného na potreby učiaceho sa, no a v našich vzdelávaniach sa učiacimi stávajú práve učitelia. Na vlastnej koži, cez svoje zážitky si precítia pozíciu „žiaka“, ktorý je povzbudzovaný k spolupráci a tvorbe na tému, ktorá je súčasťou predmetu, ktorý sa „majú“ naučiť. Tento zážitok im pomáha pochopiť koncept inovácie a zároveň im pomáha v ich ďalšom pedagogickom pôsobení.

Spolupráca a výmena osvedčených postupov hrajú kľúčovú úlohu pri podpore individuálneho vzdelávania. Na to, aby prístup zameraný na potreby žiaka fungoval, potrebujeme naplniť tieto zásady:

  • Učitelia by mali mať prístup k rôznym kurzom, workshopom a online zdrojom, ktoré im pomôžu rozvíjať ich pedagogické zručnosti a znalosti.
  • Podpora zo strany riadiacich pracovníkov a školskej administratívy je ďalším dôležitým faktorom pri implementácii individuálneho prístupu k vzdelávaniu. Investície do zdrojov, času a podpory môžu vytvoriť prostredie, kde sa učitelia cítia podporovaní a motivovaní na zlepšenie svojich pedagogických praxí.
  • V neposlednom rade, technológia môže byť veľkým pomocníkom pri individuálnom vzdelávaní. Adaptívne softvéry, online kurzy a interaktívne platformy sú len niektoré z nástrojov, ktoré môžu učiteľom pomôcť prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám svojich žiakov.

Celkovo vzaté, individuálny prístup k vzdelávaniu je kľúčom k zabezpečeniu úspechu každého študenta. Aktualizačné vzdelávanie, ktoré sa zameriava na rozvoj týchto schopností a zručností učiteľov, môže mať významný vplyv na kvalitu vzdelávania a výsledky študentov. Už v nasledujúcom mesiaci vám prinesieme výstupy záverečných prác a prezentácií a podelíme sa s vami o pohľady účastníkov, a to tak z pohľadu učiteľov ako aj vedenia. Ak hľadáte dodávateľa aktualizačného vzdelávania pre vašu školu, neváhajte nás osloviť a radi vám vypracujeme ponuku na základe vašich potrieb a možností.

Registračný formulár na aktualizačné vzdelávanie

V prípade možných otázok neváhajte kontaktovať našich zástupcov, a to Soňu Petrášovú na sona@learnandlead.eu, 0905 576 984, Jaroslava Chynoradského na jaro@learnandlead.eu, 0907 786 197 alebo Daniela Bacíka na daniel@learnandlead.eu, 0903 484 111.